• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده و دکتر گودرزی از باشگاه اندام برتر

0f7cd56c-49a3-4cac-b527-84895b8cde6e 1f7f6c22-68f1-47a5-8a0a-71674b8dad9d 5d49d0a3-0d5e-4259-a3be-d964899d29c0 6ffea9d7-4500-42eb-8589-09baca5932cb 96c673eb-f682-469b-818d-d7db65f60ac1 271a63d4-8527-4227-86b8-6796b5837a02 700c45ca-c47a-4b12-917c-4e19e09b7c4c 619451f4-bc69-40a9-8a15-0a63fb0ce702 a3d2870b-46f6-45cb-91be-4b7752e944fc ca1b151d-1dde-483b-a4fc-5236b4f50c1d e722aad1-6458-4686-b064-871e3f4ad504 e1726db1-b73e-43b2-a409-20b64d988b9a