• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده

photo_2016-02-06_17-08-08 photo_2016-02-06_17-08-15 photo_2016-02-06_17-08-18 photo_2016-02-06_17-08-22 photo_2016-02-06_17-08-26 photo_2016-02-06_17-08-29