• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر وطن دوست از باشگاه الماس هروی

photo_2016-02-17_18-21-34 photo_2016-02-17_18-21-42 photo_2016-02-17_18-21-47 photo_2016-02-17_18-21-49 photo_2016-02-17_18-21-53 photo_2016-02-17_18-21-55 photo_2016-02-17_18-22-00 photo_2016-02-17_18-22-05 photo_2016-02-17_18-22-07 photo_2016-02-17_18-22-11