• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر وطن دوست از باشگاه صبا

photo_2016-02-17_18-04-08 photo_2016-02-17_18-04-17 photo_2016-02-17_18-15-22 photo_2016-02-17_18-15-28 photo_2016-02-17_18-15-31 photo_2016-02-17_18-15-37 photo_2016-02-17_18-15-40 photo_2016-02-17_18-15-34 photo_2016-02-17_18-15-45 photo_2016-02-17_18-16-23 photo_2016-02-17_18-16-18 photo_2016-02-17_18-16-15 photo_2016-02-17_18-16-12 photo_2016-02-17_18-16-09 photo_2016-02-17_18-16-07 photo_2016-02-17_18-16-02 photo_2016-02-17_18-15-56 photo_2016-02-17_18-15-50photo_2016-02-17_18-04-20 photo_2016-02-17_18-04-22