• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دگتر نصیر زاده از باشگاه غدیر

01a13951-b89a-4d2f-b824-23a2d27a9e4b 5cf24fd3-d60a-4627-b215-afcf5a701953 0167706f-a52d-4706-a6da-9b44ede8cc22 d2e25e96-0ba6-462c-93cd-f22b09c35a0d f9ff0fb2-1392-4fb2-9e8b-4e4f13ccb01c f47de769-a111-4f7b-98f3-62c9f7487d49