• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

تجلیل مسئولین فدراسیون از دکتر احمدی و مربیان برتر

4b62ed4f-6c00-4b88-8174-35a05502db02

7f4ca5cb-ca2a-4d5b-953a-41931708f0f1

24df287e-fac2-4721-a87c-914b1fa6e6ef

95ef9845-4f14-41c2-810b-7028b50a8fb6

0109f6ad-90b3-4158-bd3f-4cd97656280f

389be1c3-fe8d-44a1-8d5f-3ade8ea02497

770c140e-309e-4fd2-8cd8-d7289f44ac69

baacd154-a8ff-4238-af96-d66984e26554

bcf96e99-8bbf-4ff9-b3b8-42d45595d855

e8537772-d979-4e23-a82f-9f5c783cd71b

fa0b9ca4-90fd-4cf3-a677-4d41cf79204f

faf43ab5-9028-49c7-aa9d-577582f54094

fb7ac8a7-85db-4ff8-86c3-2e249ac6edc7