• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

تودیع و معارفه ریاست دانشگاه پیام نور

32e195d8-e808-4606-9a77-bf29ae09efa2 979bff98-8572-4938-8977-a87af2649976 ac01ed98-b1ac-4ea3-a20a-2edc5305a4e3 c47703f1-9412-4136-8f2a-fadeee29b5c9