• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

جلسه هم اندیشی وقهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور

0eea3cff-d4c7-42db-b458-b94655939331 3a1b379b-953a-4e91-9d8e-09a1af4d1ddf 18e32775-7864-494a-8cbc-131d06f2ba41 56dabe6c-16d3-451f-8552-c85b7ae498d6 95c9a5ff-941b-4533-b1af-f9063b9d01dd 8860ca7e-570e-4fd9-ba42-ac9b0bf7bc12 016073d0-2e5f-4727-b736-a3fb7644905d 86583758-a212-41cd-b3e8-db60bf6df16d c6ab9554-89c7-4599-8cd2-597b84967965 ccbaac31-8ae0-43d8-9393-f2d6e7ea7e31 cd3a282e-3843-4c06-99a5-a4b2ba9738af cf8414c2-d3c8-4450-bdf7-544e08fd098f