• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

جلسه هیئت رئیسه ورزش های دانشگاهی

5df09bba-4a61-4e8a-ad23-90fda769225d 98a12ee7-66be-4974-a1a7-9e4d45a23797 674960ce-b031-43a2-bd44-e2246b2aded0 a93ee876-ae2d-46f1-9bbd-d724e68cdb83 dc8f96f0-4acc-40e7-837c-7e068ce985d6 dfb5c1e6-4a1f-45d3-8cf8-11e708093872 effd3810-4763-4c91-a2e8-f5d9edefbd35