• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

جلسه هیات رئیسه فدراسیون ملی دانشگاهی

2ce3ed2b-86b8-442b-8c5f-930ad8d61240 08c8dd71-e975-4986-91ba-11ef359d4bfe 5796be31-5588-4547-b7bd-e2ff4b1bccec cc0d76f3-e3cd-4588-9726-6e82416765b7 d1e6ab9c-e2fb-480e-8810-bcb1d63d41d2