• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

جلسه کمیته فنی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی

401e38d3-0573-4197-abba-7c6c4ad2e3c3 9891fdc8-16ab-456e-9871-6516785b6a69