• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مسابقات سوپر لیگ کاراته کشور

حضور تیم کاراته دانشگاه پیام نور در مسابقات سوپر لیگ کاراته کشور