• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

مسابقات سوپر لیگ کاراته کشور

حضور تیم کاراته دانشگاه پیام نور در مسابقات سوپر لیگ کاراته کشور