• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

حضور در وزرات کشور و اعلام رسمی کاندیداتوری و ثبت نام در انتخابات دهم مجلس

0b9f5d76-29ae-49fd-9c54-db9bea883221 30acf8ce-5be6-4588-9a75-fcfcf60a6a50 77b4d746-e36f-4e50-92ce-c3054ba20814 452310a9-13b2-4127-914b-ad4ff9b7ac3c 65511050-b424-48f5-8820-31cc93eb25fd abdc47a2-21fb-4d20-9d06-ae424588bca1 ac5a2bc1-3462-44c5-b7c0-fa18436c65b6