• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

حضور دکتر عبدالمهدی نصیرزاده در باشگاه بدنسازی قایم

1dd0a7c9-fa65-4f26-91aa-cd799f81a7d5 2ac34eba-03c8-48c5-99be-3782b5310a40 3bd5c077-075c-48cd-95cb-d5f5dfde3a8c 04dc3ba0-0be6-46e7-8452-d9c5c0d128cf 7a5a0be3-7f71-4399-a450-c5717163c19d 7f02b487-5373-4238-b776-45e9b9c28c27 9ebc11ca-2833-4da9-b6f5-a0028c607055 11b6c543-96f0-482e-80fc-3a6ef7625bb3 33e61034-1bf7-4fce-a253-36dcf34bc4a2 058ce27e-59cd-46b1-9e92-eb22018806cf 097eb58e-d5cc-4b40-9177-61f8ecf57853 282d7f21-fc9a-4dd6-ae83-4c5e69915e95 0395d4ca-5455-4304-aaeb-5976f04eadac 420b7cc8-5c3c-4b93-a89f-14742dbc6005 759fe2fe-151e-4009-b2eb-46ad8c8b4843 917b70a5-fa79-4067-ba59-e4df575ae3da 3535cb3f-c998-48ff-9953-4c8e8a2854f4 34117dcd-9ffb-4eaf-88f8-ea2a7d81bbf4 83510e16-aa2c-43cf-92ed-9de8e02013ed 914080a1-3189-42a1-8261-dd49fc44045d a5b58d3c-edad-4996-bdb9-265032854df8 b646eea1-45aa-4485-a8a5-5199973f35e7 ba62e823-e276-4a98-8f1b-c3b9d28da241 d03e1938-ceb1-432a-89fb-475c76e96b1d e1c2e1d8-7818-4412-8b32-f0c0bd330c1c e243e56e-8838-4b91-854d-292fca0dca16 f0df5263-49b8-45e8-aa78-24e33b85e4c5 f8005e75-7e71-482e-b23d-b7a7f456c8d8