• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

حضور دکتر عبدالمهدی نصیرزاده در باشگاه صبا شعبه جام جم

0a65fa79-22f1-4458-9a43-e7b5168c7f1c 0ee6c58d-a6fe-4ad9-a9ad-19f40418ca12 2b071524-c414-4f6e-a2de-85bcd45e1801 7f9a33c9-9f86-4c59-94c6-94d900971f31 50e3b89b-014d-4cb3-96bb-14d821eed6a4 75bb46ed-ed66-4625-a43b-674df2ef4448 162cd864-6c5a-4ef7-914d-2f9546c42f59 369eca07-8c4c-4d5a-9c4e-3f660e9b9b9c 710c1c1f-6b30-4a2d-82ad-1d177727a0c8 27459a77-0620-41d8-b8cf-cfd1c1242444 79797543-70ad-47b5-9c9c-b7d3e77bedab d5f53856-9a63-43c4-a71c-a32309483abd d71be61b-57d9-4f0c-8046-b0fd5c11bdb9 e7c04317-5dc8-4c70-968c-c8dd755bd06b fa10516d-fcaa-4ed5-b638-f9d085647945