• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

حضور دکتر عبدالمهدی نصیرزاده در بین فوتبالیست های امید تهران

0b6815ce-d251-4a31-83f1-9cd9874d3c89 12f703b9-4b36-40f3-b751-fd7d9b1504bf 36c907cc-bcdd-46bc-a0b3-2ea54f39dd3c 0399f557-3945-451a-a572-a5466b20cf25 525a8beb-a95c-4e6b-9f3e-10a65ba77c22 c02a5740-6273-4719-b730-5c67e402791e