• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

حضور دکتر مریم وطن دوست در جشن نیکوکاری موسسه خیریه نگین تهران

2f5357a9-51fa-4e39-93a5-9d8b 8ef8ea2a-2ede-4d5f-b5f2-c4fe a36e6dbf-c9ea-4bba-b4de-9f2a ea88c0db-4216-46db-ae8e-00fd