• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

حضور سرکار خانم دکتر مریم وطن دوست در مراسم سالگرد جهان پهلوان غلامدضا تختی

2b633d1a-4821-455d-87bc-dc744d74ff4b 6b66cdfe-8915-4fcd-bea9-00aea9ae2af2 7f11255c-179e-427c-88d4-8a23614d4329 08d68d51-4ba1-4c1b-9c1c-b0227997885f c4cdb955-f31d-41c3-bc4a-1b7a9f79adbc c1499785-5fd6-433f-81d3-35c31e6d4a2e