• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دومین همایش ملی ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی

photo_2016-02-17_17-24-27 photo_2016-02-17_17-24-36 photo_2016-02-17_17-24-43 photo_2016-02-17_17-24-47 photo_2016-02-17_17-24-50 photo_2016-02-17_17-24-53