• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دیدار دکتر عبدالمهدی نصیرزاده با خانواده شهید حسین جعفری فرزنده شیخ محمد جعفری نماینده مجلس دوم وسوم

دیدار دکتر عبدالمهدی نصیرزاده با خانواده شهید حسین جعفری فرزنده شیخ محمد جعفری نماینده مجلس دوم وسوم

photo_2016-02-06_16-52-44 photo_2016-02-06_16-52-59 photo_2016-02-06_16-53-03 photo_2016-02-06_16-53-08