• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دیدار دکتر عبدالمهدی نصیرزاده با خانواده شهید حسین جعفری فرزنده شیخ محمد جعفری نماینده مجلس دوم وسوم

دیدار دکتر عبدالمهدی نصیرزاده با خانواده شهید حسین جعفری فرزنده شیخ محمد جعفری نماینده مجلس دوم وسوم

photo_2016-02-06_16-52-44 photo_2016-02-06_16-52-59 photo_2016-02-06_16-53-03 photo_2016-02-06_16-53-08