• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دیدار دکتر نصیرزاده و جمعی از پهلوانان ایران با پروفسور کریمی و پروفسور اکبری

0d98731f-c370-495c-8f62-25beb7329f1f 677da0e2-53ec-4a20-8e38-0683fd7e90f2 47551958-b291-410b-8984-86a0a859dc39 ba044e48-3d5d-4c48-a9bc-5af162da89e2