• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

راهپیمایی ۲۲ بهمن

photo_2016-02-17_17-20-11 photo_2016-02-17_17-20-24 photo_2016-02-17_17-20-27 photo_2016-02-17_17-20-29 photo_2016-02-17_17-20-32 photo_2016-02-17_17-20-34 photo_2016-02-17_17-20-36 photo_2016-02-17_17-20-39 photo_2016-02-17_17-20-42 photo_2016-02-17_17-20-44 photo_2016-02-17_17-20-46 photo_2016-02-17_17-20-49 photo_2016-02-17_17-20-51 photo_2016-02-17_17-20-54 photo_2016-02-17_17-20-56