• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

روز دوم مسابقات جام الماس

6df41e69-15fa-4cb1-8d27-effa14c24db6 7e99aa79-6f70-4e43-988c-080b5c3430a0 16ed8a4f-f2a3-43c5-b910-385844855202 24f21600-50c8-4d00-9a09-037994df2ff2 30d6beb3-5dd7-441b-8f51-aec977853f18 277e97a6-541b-437e-ba6e-f0ec6e48ef18 7415baa2-420e-47fa-bd03-038c16e3a987 9535abdb-4998-4a34-b0a9-42922eed2e5e c650c9c2-fdfc-4d31-8487-2f2833d91f68 f7af2b9b-d8cd-476f-b598-4187b95af695