• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

4e1638e5-db01-4cf8-9d30-a079800abf98  5745ea9b-a7de-4ae4-8b02-2da6d1b96c40

ad8d5a5e-a9a8-4fc2-a983-13e9756f2a40

f2e4bcef-35e0-4977-ac27-fdc8ef60f5bc f67848f7-3d4b-4b4d-a7e7-3d85dbde52aa febb6ed3-28a4-4125-ae82-fea3eb908554