• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

سمینار طراحی تمرین فدراسیون ورزش های سه گانه

1ce3b332-1b65-4faa-af31-6f144e1cc18d 7ac46bc7-2528-4694-bc6a-ec0e91a5ae0f 8055d185-0dee-4129-8974-75b827312707 086272ce-b598-4170-b159-ae9469af16d4 c4ed2e7f-7311-4c91-9884-a81daf15bbf3 dffcfc72-78ae-4462-8a53-164f67200732 f585984a-6651-4ef4-8b3d-77cee0f33cc7