• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

شغل مربیگری یکی از شریفترین شغل هاست

شغل مربیگری یکی از شریفترین شغل هاست در تمام کشورهای توسعه یافته مربیگری یک شغل محسوب می گردد و وقتی فرد به درجه مربیگری نائل می گردد از کلیه مزایای  احراز شغل اعم از بیمه حقوق و دستمزد و مستمری بازنشستگی و… برخوردار میگردد اما در کشور ما متاسفانه نه تنها به مربیگری به عنوان یک شغل نگاه نمیشود بلکه به عنوان یک ابزار برای درامدزایی سازمان های ورزشی نیز استفاده میگردد و این یک درد اساسی مربیان جامعه ورزش ماست که با تمام وجود به ارتقا فرهنگ، بهداشت، آموزش و… میپردازند اما از ارگان های مربوطه چیزی چز بی مهری نمی بینند لذا برای گذران و ارتزاق زندگی خود مجبور به تجارت و فروش مکمل های ورزشی بعضا غیر مجاز یا سایر کارهایی که می تواند منجر به سودآوری بیشتری گردد می شود لذا اگر مسئولین اندکی به این قشر  فرهیخته و زحمت کش توجه گردد مطمئنا اثرات سودمند آن نصیب جامعه خواهد شد