• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

عکسهای مراسم یادبود سردار همدانی

3f50ebfe-e728-4f04-b0b6-2d7815429e5d 7c916284-60c4-41da-8734-3931b53d76a8 12b48a3b-301d-4e08-863c-e4bc4f73d815 52bb9cc5-3a42-4f8c-90df-29f3a25d1b6e 109d81da-d797-4168-af25-9395cd8b7f70 7118a5b7-0f68-4ac3-93e4-2406d9efe99c efc3c446-4bc7-4077-9542-be7eda3f8855 fd251259-e4f0-409c-8343-92f9ab4c8b88