• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

عکسهای کلاس درجه سه مربیگرآقایان هیئت تهران

3bd050a5-a81d-486d-bfd1-7385b371e5b9 9dffb678-72f3-4e26-97d5-4b1a6516898c 550bc8a0-ed73-4c1e-ba55-bb44c9b12cc5 a323dd76-99ed-4bb7-a9a9-7dfdb88af5a2 b2888fe7-0b47-4394-9a19-63bacc0218c4