• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مجمع انتخاباتی هیات ورزش دانشجویی استان کرمان

2de29c9b-8fc5-4005-9750-19fdc473b086 65ed4536-5c88-4355-8bc2-5611c532f8ee 69393174-bcea-4a07-9e15-792d8ac9becc d6273a0e-a35b-4fd5-8667-d0039989475e