• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مراسم افتتاحیه باشگاه کارن

photo_2016-02-17_17-27-52 photo_2016-02-17_17-27-59 photo_2016-02-17_17-28-02 photo_2016-02-17_17-28-04 photo_2016-02-17_17-28-07 photo_2016-02-17_17-28-09