• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مراسم بازدید از باشگاه فارس

177fd29f-b52f-4d89-93fe-9a4d0b2eaa05 83498fa6-425c-440d-837c-fc0bbd25cc4e a8b4baea-1dd1-4100-8adc-4991b3c99579 b2012f9f-9623-45a9-858b-14e39f2f73fc c51f2d70-f097-4c67-bae4-973d21c995a2 e605e211-1031-44ea-a09b-623f14c54179 f42444f8-ad67-4350-a1d2-c5a6474744d9