• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مراسم تجلیل از بابک اکبرنیا و مرتضی اویسی قهرمانان مستر المپیا

21c82220-c374-4b26-b14f-1c8a71a01c75 71c20e73-74e8-42f0-9b49-816246dd25f0 71d97148-d624-4ad8-9ace-73856fc96b76 94b5ca4d-af9e-48d0-bf4a-d6d6f9b37e0c c4692393-58ac-49ed-88af-3c21c37f000a de5ed43d-9fee-4c5d-92e5-820f4e5adaaa f3c1d558-a7e1-4357-8fba-8a70ad03e079