• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مراسم تجلیل از پیشکسوتان وکهنسوارن ورزش کشور.

6e015254-4044-4d88-a591-dfb39a9e5dc9 7d700c68-f5fd-4d82-8ddd-9378237b8e0b 8f3aabd6-cf32-4aee-b552-a1fe76beddb5 9aef49a3-3fca-47cc-8d1d-1c74e89604e9 25a20b9d-420f-4d6f-a9f7-1140149d1337 298d35af-5cc5-4a36-b653-60e5d7ae5403 9499f663-8718-4ada-bdf3-e3385d16816e 015364ae-63e6-4679-956a-1422fd6b9554 bf39163e-39bd-470d-b183-4894b1250799 e4cb8972-bd00-48fb-936e-074abe418b89 e70ae116-b251-4658-9d44-c8cb0878336b ed6aa3ae-f29b-4e0e-9fde-301a7d1940af f3ab2590-4ac6-4792-af68-6df03c9fab01 (1) f3ab2590-4ac6-4792-af68-6df03c9fab01 f8cd45a2-ef99-4599-9e50-13315b7624b4