• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مراسم تقدیر از خانواده عبداله باقری توسط دانشگاه پیام نور

6e478f0c-1cf4-42ac-a305-68908f63d854 89dfb571-664e-4726-9c94-bb7a62d717c8 2958aa3d-6581-4ef8-bae8-e9e21da54ddb b83158a9-1ab0-4b19-a0e2-9af295dbf001 d5166306-ccd1-4c18-82e1-876f687c1dc5 fea0d61e-3bd8-4a9d-8e04-00899be872e2