• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مراسم تقدیر از قهرمان جهان با حضور مسولین استان فارس

2f1b4aef-ae28-4e96-9c64-daad8e1db314 7f869524-f20d-494e-ab1c-7892ca333dbc 0203caf6-fe31-40cd-8b3a-3064eb257905 8272c5eb-065e-450d-81e4-78523f1bf346 8415cce1-de7a-472e-be27-2918bd889201 41879416-4d82-4267-a622-dee20e4f3be4 f0a82fba-b439-4924-9d26-f97800941208