• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مراسم تودیع و معارفه دکتر علم الهدی

4df61c72-35c8-44b6-8700-49b318d742fe 99dfba10-c97d-472a-a990-6f14630af703 401add26-01fe-4949-866a-b5095725e2b0 1945d82d-cfdd-4f05-b066-a564d0ede2b0 256187ad-bf88-40a7-b68b-271642f4bcbc