• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مراسم سوگواری سید سالار شهیدان

7cc012cc-909f-4421-8139-78fc2d973ee3 7d723d3b-333e-4c3a-9488-bef60ab90213 48e5da34-3840-4195-9904-a6d0d0cedce9 a227b9c9-b328-40f3-a6f2-af6c7bcc0093 aaafe2b3-fc82-47c4-a7db-75ee3d2528bb b9537d5b-a622-44aa-926f-79df3a374631 c8a0ed13-6dff-4994-a286-64b32bd60c5a