• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مسابقه تیم ملی پوشان فوتبال پرورش اندام و قویترین مردان ایران

8c061c99-4f53-428a-97e0-bc5422015882 64b16208-304a-4b14-a948-33e73d5d4c51 493b749a-63ba-4f0e-b0d3-ad3829bcd370 1653bbf8-8626-4d5d-8897-ced192523c74 2440c8b6-087c-4999-962e-e39421b6e18b 96369bae-5fab-45d7-9ad9-b5aba32d0ce9 c1b92df0-1bb4-473c-9e89-2fa281ce4974 c8e53dbd-ee96-4234-abef-34e50bd35cf8 d3f4dcb0-307c-4987-8684-aec094287e8d