• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

نخبگان جامعه علم و ورزش

photo_2016-02-17_17-31-28 photo_2016-02-17_17-31-36 photo_2016-02-17_17-31-39 photo_2016-02-17_17-31-42