• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

نشستن دراز مدت چه تاثیری بر روی بدن دارد

photo_2016-02-06_17-29-41