• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

همایش مربیگری بدنساز بانوان

2dfab014-5b3b-4c60-bcee-88911566ed17 6ba6c8cb-b627-4858-a985-11cfaa17be48 7e5dcb6b-3e21-47c8-92ab-56f1383fe691 28db9d48-e20d-4f26-b1bb-ee2409961a42 37be9afd-c6df-4421-9521-74dc230036ad 698e3d9c-0522-42d9-a817-0590fbff0d91 736f4e24-0406-4b26-a04f-426a2cbf659e 16817cc5-38a8-421e-9b54-449210492b5e 9695604c-bb30-4330-bfc8-6682db908fb9 a1f915af-3d92-41eb-821d-261274db9038 a9fae030-90eb-488e-a63d-33dd37052db7 ae0e97a2-7bbd-4635-b076-7dc6897a5502 af39a3e2-7c01-4e8a-9de3-fa15a5120c31 b21ad55c-d554-46c2-a242-6c6b6569183d b54f1d77-f333-45ec-88ba-413be8abd941 c3367689-8f84-4f03-9ca0-e2d61c9440e1 edd1796e-4d98-4d65-a00c-58ac4ec8f038 f6099f73-fe8e-4ae9-98f1-33338b9e4f95 ff0118ee-8e00-491c-bbd0-6a7017988ca3