• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

همه بزرگان بدنسازی کشورمان در کنار هم مهر ۹۴

3981a202-c169-40b3-9233-952cab8ceac4 6409beec-7c00-45af-bbe7-610d759986e6 8708abd6-a2dd-43c3-b134-14c8bfd6dac1 43580cad-63ae-4dc3-bac9-b2b606381fa1 bad3cdda-e8de-48bf-86c9-2cbec2cae577 c1127372-dc7f-4c2a-8910-346b6cc4f5fc cc1f50c5-708e-4ce8-a4ba-36823284d2f2