• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

پاورپوینت های دوره ماساژ ورزشی

Kenisiology dr. Moradi

Occupational Disorders

posture -Dr. Moradi

کشش pnf

ماساژ ورزشی۹۷

Injury

تئوری ماساژ ورزشی ۲

تاریخچه و سبکهای ماساژ