• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

کسب مقام سوم لیگ برتر باشگاه های ساحلی کبدی کشور

69d27b5e-a30c-436f-98d8-f83ab6dc1b83 87d91b43-aa7a-4559-8574-b81f0fa31128 de7fbe74-3a86-42f3-a1ab-90d514285568 e13d0de2-f237-4161-9b87-2f442adea074