• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

کلاس دکتر نصیرزاده در باشگاه ورزشی گلشن ۲

3e9d9b48-9728-43f6-bd47-c8b965a8c6ee 5e20c6bc-fb5a-41d7-b708-33a263d7eaf0 6c33c235-6ad8-42ab-83ad-b4c59f2d3150 23dd3052-0c83-48d8-895e-4c8aba1aad34 31c87b87-843f-412d-8be3-3c46368d3ee4 76af6fb7-7383-4bd5-aa52-eb2f6faafb70 2006eb10-7292-4a71-ae9d-a81c10e96b3d 455266b1-f160-40a4-a63e-007d479f9d7d 88965143-7489-4371-a0bf-946944c86797 a52049b3-484e-41ff-aa44-2a01aa37680a b33bd5c4-4b9e-4c7b-89ae-da5bf1a80d6b c2a8bb9f-b7fa-42eb-9bac-191a82386ad2 d653e3cb-99cc-4047-aba4-fe4787406a2e