• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

کلاس مربیگری درجه ۳ هیت استان تهران

2e022351-eee4-41d8-8f27-daae4fb810ac 45bce233-335e-4f33-9edf-22a360ecb34e a23a7449-5cc6-4219-a5c1-c313cd0c7142 a69ad00a-92c0-42f5-b647-b66193aa3be0 dc7fd66c-3f95-4de3-a9ae-bd79bcebc396 e86d8ab2-69d7-49b7-8ca0-a534f7d379bb ed594d05-6d02-4349-bea3-2a91edf64b32 ef66a33e-2288-41d8-91df-44dbe8b18141