• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

کلاس مربی گری درجه ۱ پرورش اندام

6c333167-628d-42c9-a79f-13e5c1f829d2 7870d786-2850-4035-aecf-ac90243360e4