• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

کلاس مربی گری درجه ۲ با حضور دکتر نصیرزاده و دکتر کریمی

03e76a2f-7930-49d7-8274-10c77bd8e107 25c5451e-6101-47b2-8914-d1a037eedb4b 336f0544-af6d-4b51-a89e-cd16c3fd5403 997cfaec-32ae-46c7-b1db-db8a0af71c72 073368d8-c974-41c6-854a-401a6d6883d4 15907923-a69f-4454-8ffa-e5052ba7bf5f ee8e03be-2873-491a-8212-d1ea85921060