• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

کلاس مربی گری درجه ۳ بانوان هیئت استان تهران

b3e2b118-0ca2-48fa-a965-dd95d9518791 d86137ff-4af5-4a5f-9d9d-0a3302e59504 fe98e5a3-0852-4091-b7d3-c81e728268c4