• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

کلاس های طراحی تمرین و اصول تمرین مربی گری درجه ۲

2ed31a7e-a296-4ddd-b3d7-24a7095f3a66 4c60763b-adb0-4306-a3a7-3314aef311de 006c7f60-52ca-47e4-93c2-a0d8cfdc9440 7af98c12-1dcb-40ed-91c3-65ab15e01f89 9f213784-cd19-4a9b-a281-b9480fa5ed78 9ff8ff5e-8a37-4e8c-9593-17622961c094 40f336c7-61f5-4951-ba53-28237ea0e303 46c7603e-5cd0-4ec1-9037-c703bca44d1b 63f01982-a6ba-4691-bb1d-9991b7a650c8 137efafc-41b2-4995-aa77-2222962f2866 248b2187-3c98-4528-9f88-4edfb78154c2 933a29aa-0d5e-4532-a5f1-d4b5a395a820 a54daca3-22a2-4f00-9181-40ed1727c07e d3eb61fa-351b-4a47-a9ea-1224cdb7da53 e440eb87-a030-4aeb-885b-ee9583a52397 f4d39167-59b4-432b-a9aa-a9dc7c433253